News & Activities Home > News & Activities


ปิดรับลงทะเบียนบริการกงสุลนอกเวลาราชการ ณ เมืองบาเซิล

​ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เรื่อง ปิดรับลงทะเบียนบริการกงสุลนอกเวลาราชการ ณ เมืองบาเซิล