News & Activities Home > News & Activities


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2561

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2561 
(ทำหนังสือเดินทางและแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย)
ครั้งที่ 3 ณ นครเจนีวา วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 4 ณ นครซูริก วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
ผู้ที่ประสงค์ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 031-970-3414 (นัดหมายทำหนังสือเดินทาง) และ 031-970-3425 (นัดหมายขอสูติบัตร)