News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนช้างน้อย นครซูริก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนช้างน้อย นครซูริก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของสมาคมช้างเผือก และได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะกับกรรมการสมาคมช้างเผือก และผู้ปกครองของเยาวชนด้วย

สมาคมช้างเผือกได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 80 คน มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยและเยาวชนสองวัฒนธรรมที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 42 คนและครูอาสาจำนวน 10 คน รวมทั้งจัดทำวารสารช้างเผือกเพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิก 3 ฉบับต่อปีเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และการจัดกิจกรรมสันทนาการแก่สมาชิก อาทิ การจัดงานวันครอบครัว งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น