News & Activities Home > News & Activities


การจัดอบรมในโครงการ "ครูแม่" ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561

การจัดอบรมในโครงการ "ครูแม่" ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นายจักรี ศรีชวนะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้เป็นประธานเปิดโครงการ "ครูแม่" จัดโดยสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์แลนด์ โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่อง "คนไทยกับการปรับตัวเข้ากับชีวิตในสวิส" จากโครงการอ่านเก่งเขียนดี 2
การอบรมตามโครงการ "ครูแม่" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แม่คนไทยสื่อสารกับลูกสองวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาไทย โดยมีวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้แก่ลูกแนะนำเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านภาษาให้แก่ลูก และไม่ลืมรากเหง้าภาษาและวัฒนธรรมไทย