News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บริการด้านกงสุลนอกเวลาราชการกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีชาวไทยและพ่อแม่ชาวสวิสที่มีบุตรบุญธรรมชาวไทย มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและสูติบัตร จำนวน 38 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้มารับบริการในวันนี้ สามารถติดต่อขอรับบริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามเวลาราชการ