การขอสูติบัตร/ Birth Certificate Home > การขอสูติบัตร/ Birth Certificate

การขอสูติบัตร (การจดทะเบียนเกิด)

1. เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

  1. คำร้องขอสูติบัตร (คลิกแบบฟอร์มที่นี่)

  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

  4. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด

  5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 2. เอกสารประจำตัวบุตร

  1. สูติบัตรท้องถิ่นจากทางอำเภอหรือจังหวัดที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐของสวิส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด  

   **สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหน่วยงานที่จะรับรองใบรับรองการเกิดของสวิส ได้ที่นี่**

  2. เอกสารการเกิดจากโรงพยาบาลซึ่งแสดงชื่อบุตร ชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักบุตรแรกเกิด พร้อมสำเนา 1 ชุด

  3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนสวิสหรือชาติอื่นๆ

  1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

ระยะเวลาดำเนินการ 1 เดือน (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายแจ้งเกิด" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป (เอกสารฉบับจริงให้นำมาแสดงในวันที่นัดหมาย)

หมายเหตุ

  1. บุตรมีสิทธิ์ใช้นามสกุลบิดาหรือมารดา กรณีบุตรใช้นามสกุลของบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติต่างประเทศ บิดาหรือมารดานั้นต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ชื่อสกุล (คลิกแบบฟอร์มได้ที่นี่)
  2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา
  1. หากมารดามีสัญชาติไทยและบิดามีสัญชาติสวิสหรืออื่นๆ ต้องมีหนังสือรับรองบุตรจากทางการสวิส
  2. หากบิดามีสัญชาติไทยและมารดามีสัญชาติสวิสหรืออื่นๆ จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น

​           หากบุตรใช้นามสกุลตามบิดา บิดาต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้นามสกุล (คลิกแบบฟอร์มที่นี่)

  1. ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และไปดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อาทิ  เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล มีบัตรประจำตัวประชาชน มีหนังสือเดินทางเล่มต่อไป รับโอนทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เข้ารับการเกณฑ์ทหาร รับราชการ มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นต้น
  2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถแจ้งที่ว่าการเขต/อำเภอไทย เพื่อเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ บิดามารดาต้องไปติดต่อแจ้งที่ว่าการเขต/อำเภอไทยด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ว่าการเขต/อำเภอที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อโดยตรง

แบบฟอร์ม คำร้องจดทะเบียนเกิด

แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีเด็กเกิดก่อน 26 ก.พ. 2535)