หนังสือมอบอำนาจ/ Power of Attorney Home > หนังสือมอบอำนาจ/ Power of Attorney

หนังสือมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ทำหนังสือเดินทาง/ วีซ่า และ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งจุดประสงค์เรื่องที่ขอทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด (หากมี)

5. สำเนาใบปกครองบุตรหรือสำเนาใบหย่า (หากมี)

6. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดีในวันที่นัดหมาย ไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หากบิดาไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจ จะต้องมีใบปกครองบุตรหรือใบหย่า/ บันทึกข้อตกลงการหย่า ด้วย

เอกสารของบุตร

1. สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด (หากมี)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด (หากมี) 

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด (หากมี)

 

2. มอบอำนาจทำหนังสือรับรองความประพฤติ และรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งจุดประสงค์เรื่องที่ขอทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 3 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 3 ชุด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 3 ชุด (หากมี)

5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

6. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดีในวันที่นัดหมาย ไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์)

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 3 ชุด

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 3 ชุด (หากมี)

 

3. หนังสือมอบอำนาจซื้อขายหรือโอนที่ดิน

ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งจุดประสงค์เรื่องที่ขอทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน จำนวน 2 ชุด (กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเว้นช่องเขียนที่ วันที่ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไว้ก่อน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด (หากมี)

6. สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 2 ชุด

7. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดีในวันที่นัดหมาย ไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์)

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด (หากมี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.21) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.21) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ น.ส.3, น.ส.3 ก. (ท.อ.4) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองยินยอมให้คู่สมรสซื้อ-ขายที่ดิน (ภาษาไทย-อังกฤษ) ได้ที่นี่ กรุณาศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

4. หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนนามสกุลหลังการจดทะเบียนสมรสหรือหย่า/ หนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล และรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งจุดประสงค์เรื่องที่ขอทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 4 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 4 ชุด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 4 ชุด (หากมี)

5. สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการสวิส และคำแปลเป็นภาษาไทยที่ได้รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 3 ชุด

6. สำเนาหนังสือเดินทางของสามี จำนวน 2 ชุด (กรณีการจดทะเบียนสมรส)

7. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดีในวันที่นัดหมาย ไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์)

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 4 ชุด

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 4 ชุด (หากมี)

หมายเหตุ

 

5. หนังสือมอบอำนาจรับรองโสด/ คัดสำเนาสูติบัตรหรือใบรับรองการเกิด/ คัดสำเนาทะเบียนครอบครัว และรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งจุดประสงค์เรื่องที่ขอทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 3 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 3 ชุด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 3 ชุด (หากมี)

5. สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 3 ชุด (กรณีมอบอำนาจคัดสำเนาทะเบียนครอบครัว)

6. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมมาให้พอดีในวันที่นัดหมาย ไม่ต้องส่งมาทางไปรษณีย์)

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ) จำนวน 3 ชุด

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 3 ชุด (หากมี)