หนังสือเดินทาง/ Passport Home > หนังสือเดินทาง/ Passport

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์   (E-Passport)

 

-  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มเดิมไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องขอมีเล่มใหม่เท่านั้น

-  ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทาง อ้างอิงตามข้อมูลล่าสุดของผู้ร้องในทะเบียนราษฎรไทย ดังนั้น หากต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นนามสกุลหลังการสมรส/ หย่า ผู้ร้องต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตให้เรียบร้อยก่อนที่จะขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่

-  ไม่จำกัดเวลาการยื่นคำร้องล่วงหน้าเพื่อขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุได้

 

1. การยื่นคำร้อง

    1.1 เปิดรับคำร้องทุกวันและเวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ
           >>> ดูกำหนดการ/จองนัดหมายออนไลน์กงสุลสัญจร ได้ที่ 
https://www.thaiembassy.ch/Content/Embassy/210.html  
           >>> จองนัดหมายออนไลน์วัน-เวลาราชการ 
ได้ที่ http://thaiembassy.ch/Appointment  โดยเลือกฝ่ายงานหนังสือเดินทาง กรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ เลือกวันที่ว่างตัวเลขจะขึ้นเป็นสีเขียว และใส่ Security Code                                                 

           ***   ช่องเวลาการจองออนไลน์ สำหรับ 1 คนเท่านั้น   ***

        หากนัดสำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความ Success ด้านล่าง

    1.2  กรณีฉุกเฉิน/จำเป็น เช่น หนังสือเดินทางสูญหาย ติดต่อฝ่ายหนังสือเดินทางได้ที่ 031 970 34 14 และ 031 970 34 15)

    1.3  ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

    1.4  กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ขอมีหนังสือเดินทาง บิดาและมารดาต้องลงนามยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่  กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาทิ บิดา/มารดาผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถเดินทางมาได้ หย่าร้าง บิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อ 3.2

    1.5  กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย โปรดดูข้อ 3.3 

    1.6  กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

    1.7  การผลิตและจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 4 - 6 สัปดาห์

 

2. ค่าธรรมเนียม

    2.1  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี................50  ฟรังก์สวิส

    2.2  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี...............75  ฟรังก์สวิส
           
(หนังสือเดินทางเล่มอายุไม่เกิน 10 ปี ออกให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น)

    2.3. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุไม่เกิน 1 ปี..............................25  ฟรังก์สวิส

    2.4 เอกสารเดินทางฉุกเฉิน อายุไม่เกิน 6 เดือน.........................ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

    3.1  ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

              -   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

            -   หนังสือเดินทางเล่มเดิม

            -   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุ ( กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ )
                 ** 
ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย ไม่สามารถขอมีหนังสือเดินทางได้ (บัตรประชาชนใบแรกสามารถทำได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น)

            -   ทะเบียนบ้านไทย (**กรณีขอหนังสือเดินทางเล่มแรก และยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถขอมีหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น)

            -   เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ฯลฯ

            -   บัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่

            -   ซองจดหมายจ่าหน้าที่ชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส (ผู้ร้องต้องเตรียมมาเองให้เรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายและแสตมป์จำหน่าย)

            -   ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

                >>  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี................50  ฟรังก์สวิส

                >>  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี...............75  ฟรังก์สวิส
                      
(หนังสือเดินทางเล่มอายุไม่เกิน 10 ปี ออกให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น)

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

    3.2 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี

            ** เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ได้

            ** บิดาและมารดาที่ปรากฏชื่อตามสูติบัตร ต้องลงนามยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกกรณี
                
ยกเว้น กรณีเสียชีวิต หย่า บิดา/มารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยต้องแสดงเอกสารประกอบตามเงื่อนไข

           -   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

           -   หนังสือเดินทางเล่มเดิม 

           -   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุ 
               
* กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
               
* กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและประสงค์ขอมีหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก สถานเอกอัครราชทูตฯ อนุโลมให้ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

           -   บัตรประชาชนของบิดาและมารดา

           -   หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา

           -   ทะเบียนบ้านไทย

           -   สูติบัตรไทย

           -   ทะเบียนสมรสของบิดามารดา 
                * 
กรณีผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว โปรดแสดงสำเนาคำสั่งศาล บันทึกการหย่า หรือหนังสืออำนาจปกครองบุตร (ป.ค.14) 
                * กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต โปรดแสดงใบมรณบัตร
                * กรณีบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือยินยอม (consent letter) ให้บุตรมีหนังสือเดินทาง ที่ผู้ให้ความยินยอมลงนามต่ิหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตในประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศเท่านั้น

           -   บัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุ    

           -   ซองจดหมายจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส (ผู้ร้องต้องเตรียมมาเองให้เรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายและแสตมป์จำหน่าย)

           -  ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)
                >>  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี................50  ฟรังก์สวิส

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

    3.3 กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

          (1) ขอมีหนังสือเดินทางธรรมดา เล่มใหม่

                -   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

                -   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุ (กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ )

                -   ทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

                -   หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)

                -   สำเนาบัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่

                -   ใบรับแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นออกให้

                -   บันทึกสอบสวน (ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกบันทึกสอบสวนให้เรียบร้อย)

                -   กรณีผู้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แทนเล่มเดิมที่สูญหาย โปรดดูข้อ 3.2 สำหรับรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

                -   ซองจดหมายจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส (ผู้ร้องต้องเตรียมมาเองให้เรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายและแสตมป์จำหน่าย)

                -  ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)
                    
>>  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี................50  ฟรังก์สวิส
                    
>>  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี...............75  ฟรังก์สวิส
                         
(หนังสือเดินทางเล่มอายุไม่เกิน 10 ปี ออกให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น)

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

    (2) ขอมีหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อใช้เดินทางด่วน (ขึ้นอยู่กับกรณี และเหตุผลการเดินทาง)

         >> หนังสือเดินทางฉุกเฉิน มีอายุไม่เกิน 1 ปี เมื่อหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้.........ค่าธรรมเนียม 25 ฟรังก์สวิส

         >> เอกสารเดินทางฉุกเฉิน มีอายุตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 6 เดือน.............................ไม่มีค่าธรรมเนียม

         -   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

         -   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุ (กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ )

         -   ทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

         -   สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)

         -   บัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่ (ถ้ามี)

         -   บัตรโดยสารเครื่องบิน แสดงวันเดินทางกลับประเทศไทย

         -   ใบรับแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นออกให้

           -   บันทึกสอบสวน (ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกบันทึกสอบสวนให้เรียบร้อย)

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

  

 

 

ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอหนังสือเดินทาง

หน้าที่ 1

 

 

หน้าที่ 2