การขอใบมรณบัตร/ Death Certificate Home > การขอใบมรณบัตร/ Death Certificate

การขอใบมรณบัตร

เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิตที่ใช้ประกอบการขอใบมรณบัตร

  1. ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่หน่วยงานของสวิส

**สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะรับรองใบรับรองการตายของสวิส ได้ที่นี่**  

  2. เอกสารรับรองการตายจากโรงพยาบาล

  3. หนังสือรับรองการจัดศพ เช่น ใบฌาปนกิจศพ

  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย จำนวน 1 ชุด (โปรดแสดงหน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ)

  5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 1 ชุด 

  6. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 1 ชุด

เอกสารของผู้แจ้งการตายสัญชาติไทย

  1. แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

  2. สำเนาบัตรประชาชนไทย จำนวน 1 ชุด

  3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย จำนวน 1 ชุด (โปรดแสดงหน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อ)

  4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 1 ชุด

เอกสารของผู้แจ้งการตายสัญชาติสวิสหรือสัญชาติอื่นๆ 

  1. แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

  2. สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ   ไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายแจ้งตาย" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป (เอกสารฉบับจริงให้นำมาแสดงในวันที่นัดหมาย)