บัตรประจำตัวประชาชน/ Thai ID Home > บัตรประจำตัวประชาชน/ Thai ID

งานบัตรประจำตัวประชาชน

บุคคลสัญชาติไทยสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกสามารถทำได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น

1. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนใกล้จะหมดอายุ/หมดอายุแล้ว............... ไม่มีค่าธรรมเนียม 
ท่านจะสามารถทำบัตรใหม่ได้ก่อนหรือหลังวันที่บัตรหมดอายุ 60 วัน  เช่น หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย...............ค่าธรรมเนียม 5 ฟรังก์สวิส

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

3. กรณีแก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อสกุลในหน้าบัตรประจำตัวประชาชน...............ค่าธรรมเนียม 5 ฟรังก์สวิส

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

วันเวลาและสถานที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน 
ผู้ร้องจะต้องทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าที่ https://www.thaiembassy.ch/Appointment กรุณาเลือกบริการ งานบัตรประชาชน (Thai ID)
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ

แบบฟอร์ม แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน