Thailand-Liechtenstein Relations Home > Thailand-Liechtenstein Relations

ราชรัฐลิกเตนสไตน์

 

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

1.   ความสัมพันธ์ทั่วไป                                                  

            ไทยและราชรัฐลิกเตนสไตน์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น มีเขตอาณาครอบคลุมราชรัฐลิกเตนสไตน์ โดยเอกอัครราชทูต  ณ กรุงเบิร์น คนล่าสุด ได้แก่ นายจักรี ศรีชวนะ (โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำราชรัฐลิกเตนสไตน์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565) 

      1.1   การเมือง

             ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ดี ยังไม่มีกลไกด้านการเมืองในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน

     1.2   การค้า

             ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association – EFTA) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับไทย  ราชรัฐลิกเตนสไตน์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 109 ของไทย โดยในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 ไทยและราชรัฐลิกเตนสไตน์ มีมูลค่าการค้ารวม 82.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออก 77.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า 4.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 73.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

              สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังราชรัฐลิกเตนสไตน์ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากราชรัฐลิกเตนสไตน์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

      1.3   การลงทุน

            ไทยและราชรัฐลิกเตนสไตน์ยังมีการลงทุนระหว่างกันไม่มากนัก โดยไทยไม่มีการลงทุนในราชรัฐลิกเตนสไตน์ มีเพียงร้านอาหารไทยจำนวน 3 ร้าน ในส่วนของราชรัฐลิกเตนสไตน์ มีการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยโดยมีบริษัท ฮิลติ (Hilti) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสำหรับการก่อสร้างและเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในราชรัฐลิกเตนสไตน์ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2542 เพื่อจัดตั้งบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าของบริษัท และจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุง

 

2.   ความตกลงที่สำคัญกับไทย

    ทั้งสองประเทศยังไม่มีการจัดทำความตกลงระหว่างกัน

 

                                                                                              สอท. ณ กรุงเบิร์น

                                                                                               15 มิ.ย. 2565