การจดทะเบียนหย่า/ Divorce Certificate Home > การจดทะเบียนหย่า/ Divorce Certificate

การจดทะเบียนหย่า

เนื่องจากการจดทะเบียนสมรส/หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยเท่านั้น  กรณีที่ผู้ร้องประสงค์ให้การสมรส/หย่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายสวิส โปรดติดต่อขอจดทะเบียนที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นของสวิสหรือลิกเตนสไตน์ หรือจดทะเบียนที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทย แล้วนำไปรับรองนิติกรณ์และนำไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ที่นี่)  

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย       

       1.    คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (คลิกแบบฟอร์มที่นี่)

       2.    หนังสือเดินทาง

       3.    บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของคู่สมรส 

      4.    ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย

      5.    หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดง

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น

      1.    หนังสือเดินทาง 

      2.    ทะเบียนสมรส    

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ  การขอจดทะเบียนหย่าจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน โดยจะต้องส่งเอกสารมาที่สถานเอกอัครราชทูตล่วงหน้าและทำการนัดหมายได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  031 970 34 25 หรือ 031 970 30 31 (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนหย่า

แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาหย่า