การจดทะเบียนสมรส/ Marriage Certificate Home > การจดทะเบียนสมรส/ Marriage Certificate

การจดทะเบียนสมรส

1. การสมรสระหว่างคนสัญชาติไทย

เนื่องจากการจดทะเบียนสมรส/หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยเท่านั้น  กรณีที่ผู้ร้องประสงค์ให้การสมรส/หย่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายสวิส โปรดติดต่อขอจดทะเบียนที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นของสวิสหรือลิกเตนสไตน์ หรือจดทะเบียนที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทย แล้วนำไปรับรองนิติกรณ์และนำไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ที่นี่)  

  1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (คลิกแบบฟอร์มที่นี่)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  5. หนังสือรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน

**กรณีที่เคยสมรสและ/หรือเคยหย่ามาก่อนจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใด และ/หรือไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย (ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไม่เกิน 6 เดือน)

  1. หากเคยสมรสมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่า หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดง
  2. กรณีที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงด้วย

หมายเหตุ 

 

2. การสมรสระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติสวิส

เนื่องจากการจดทะเบียนสมรส/หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยเท่านั้น  กรณีที่ผู้ร้องประสงค์ให้การสมรส/หย่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายสวิส โปรดติดต่อขอจดทะเบียนที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นของสวิสหรือลิกเตนสไตน์ หรือจดทะเบียนที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทย แล้วนำไปรับรองนิติกรณ์และนำไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ที่นี่)  

แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

แบบฟอร์ม บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส