Marriage Certificate Home > Marriage Certificate

การจดทะเบียนสมรส

1. การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกัน

เนื่องจากการจดทะเบียนสมรส/หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย  แต่กฎหมายของสวิตฯ เห็นว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถทำหน้าที่สำนักทะเบียนได้ จึงไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายสวิส หากต้องการให้การสมรสหรือหย่ามีผลตามกฎหมายสวิสควรติดต่อขอจดทะเบียนที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นของสวิสหรือลิกเตนสไตน์หรือที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศ ไทย  

  1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (คลิกแบบฟอร์มที่นี่)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  5. หนังสือรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน

กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง (ออกโดยที่ว่าการเขต/อำเภอไม่เกิน 6 เดือน) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย

  1. หากเคยสมรสมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่า หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดง
  2. กรณีที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงด้วย

หมายเหตุ 

 

2. การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติสวิส

เนื่องจากการจดทะเบียนสมรส/หย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย  แต่กฎหมายของสวิตฯ เห็นว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถทำหน้าที่สำนักทะเบียนได้ จึงไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายสวิส หากต้องการจดทะเบียนสมรส/หย่ากับคนสัญชาติสวิสให้มีผลตามกฎหมายสวิส ควรติดต่อขอจดทะเบียนที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นของสวิสหรือลิกเตนสไตน์หรือที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทย

แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

แบบฟอร์ม บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส