ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง Home > ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

2. ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566  

 

3. คำสั่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

 

4. ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 

5. ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566