การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร/ Overseas Election Home > การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร/ Overseas Election

1. ข้อควรรู้ก่อนเลือกตั้ง

 

2. ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (สิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนฯ)

 

3. การเลือกตั้งทางไปรษณีย์

 

4. ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (New!)

 

5. รายชื่อพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (New!)

 

6. การแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ลงทะเบียนแจ้งเหตุได้ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ค. 2566)

 

7. ประกาศ/ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง