หนังสือรับรอง/ Confirmation Letter Home > หนังสือรับรอง/ Confirmation Letter

หนังสือรับรอง (Letter of Confirmation)

1. การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

ชายไทยซึ่งศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์  ที่อายุครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ โดยสามารถขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาของตนในประเทศไทย นักศึกษาจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ยื่นประกอบการร้องขอผ่อนผันรอการตรวจ เลือกเข้ารับราชการทหารต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร (ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองยื่นแทนได้)  โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสารในข้อ1-3 ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อทำการนัดหมายรับหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้

1. สำเนาใบรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ตนพำนักอยู่ จำนวน อย่างละ 2 ชุด

***  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะรับรองเอกสารของสวิส ได้ที่นี่  พร้อมแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารแปลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (ดูขั้นตอนการรับรองเอกสารแปล) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้

    1.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาประเทศใด

    1.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (โปรดนำหลักฐานของสถาบันศึกษามาประกอบด้วย)

2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)  และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบสด.35) หากมี จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง จำนวน อย่างละ 2 ชุด

 

2.  Request for Police Clearance Certificate from the Royal Thai Police

Police Clearance Certificate

Foreign applicants residing in Thailand or having previously worked or resided in Thailand, can apply for Thai Police Clearance Certificates at the Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai
Police at the following address:

Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai Police
Building 24, Royal Thai Police Headquarters,
Rama 1, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

The office is open on Monday to Friday (except public holidays) from
08.30 AM - 16.30 PM
Phone: 0066 2 205 2168-9
Fax: 0066 2 205 1295
Website: http://www.pcscenter.sb.police.go.th/
E-mail: [email protected]

 

3. หนังสือรับรองการซื้อขายที่ดินของบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

ในกรณีที่ต้องการซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ อาคารห้องชุดต่างๆ อาจจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองเพื่อเป็นการยืนยันร่วมกันระหว่างคู่สมรสว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด นั้น เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส หรือ ทรัพย์หามาได้ร่วมกัน

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่

ทั้งนี้ โปรดติดต่อสำนักงานที่ดินที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน ***   ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับรองลายมือชื่อของคนต่างชาติได้โดยตรง
หากคู่สมรสชาวต่างชาติ ต้องการรับรองลายมือชื่อจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในแบบฟอร์ม ดังกล่าว

ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้ ก่อนเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

1. นำแบบฟอร์มดังกล่าว ให้คู่สมรสชาวต่างชาติและตัวท่านเองลงชื่อต่อหน้าทนายความ Notary Public

2. เมื่อได้รับการประทับตราจากทนายความหรือ Notary Public แล้วนำเอกสารไปทำการ  Legalise ที่หน่วยงานทางการสวิส ( Staatskanzlei des  Kanton/ Chancellerie d'Etat du canton)  เพื่อรับรองลายมือชื่อของ Notary Public ดังกล่าว  

 ***  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะรับรองเอกสารของสวิส ได้ที่นี่

3. เมื่อได้ทำการรับรองเอกสารจากหน่วยงานทางการสวิสแล้ว กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายรับรองเอกสาร" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ดังรายละเอียดตามลิงก์ ดังแนบ https://www.thaiembassy.ch/Content/Embassy/151.html