การแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Home > การแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

1. หากไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ จะเสียสิทธิอะไรบ้าง?

 

 

2. การลงทะเบียนแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่

(ระหว่างวันที่ 7 - 21 พ.ค. 2566)

 

** กรณีผู้ที่ไม่สามรถลงทะเบียนแจ้งเหตุออนไลน์ได้ สามารถยื่นคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิด้วยตนเอง 2 ช่องทาง ได้แก่

   1. เดินทางมายื่นด้วยตนเอง/มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเดินทางไปดำเนินการแทนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (ดูแผนที่)

   2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งแบบลงทะเบียนแจ้งเหตุฯ และเอกสารประกอบมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld bei Bern)

       โปรดวงเล็บกำกับมุมซองว่า "(ลงทะเบียนแจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)"

       ทั้งนี้ คำร้องของท่านต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2566 คำร้องที่มาถึงภายหลังจากนั้น จะถือว่าพ้นกำหนดการลงทะเบียนฯ


 >>>> ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

           - แบบคำขอลงทะเบียน (ส.ส. 1/8 ) ดาว์นโหลดที่นี่
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย (ด้านหน้าและด้านหลัง)

           - หลักฐานประกอบการแจ้งเหตุ (หากมี)

           - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นเดินทางไปยื่นคำขอลงทะเบียน (ส.ส. 1/8) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แทน)