กงสุลสัญจร Home > กงสุลสัญจร

แผนงานการให้บริการกงสุลสัญจร/ นอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ครั้งที่ 1: วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดศรีนครินทรวราราม (ดำเนินการแล้ว)

              

ครั้งที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (ดำเนินการแล้ว)

 

ครั้งที่ 3: วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ วัดพุทธวิหารเอชาลองส์  (ดำเนินการแล้ว)

 

ครั้งที่ 4: วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองคัวร์ (สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้ที่ https://shorturl.at/aDGQV)

 

ครั้งที่ 5: วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ นครซูริก (สามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่ https://shorturl.at/fhlJO หรือสแกน QR Code )

 

 

 

ครั้งที่ 6: วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ณ วัดไทยติชิโน่

 

ผู้ลงทะเบียนโปรดทราบ:

1. โปรดดูรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

  - ขอมีหนังสือเดินทางธรรมดา 5 ปี และ 10 ปี
  - ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

2. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสมบูรณ์ จะได้รับอีเมลยืนยันนัดหมายภายใน 3 วันทำการหลังการลงทะเบียน

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและได้รับอีเมลยืนยันนัดหมาย ตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้น

 4. ไม่มีบริการแจ้งเกิด/ แจ้งลงทะเบียนคนตาย/มอบอำนาจ/พิมพ์ลายนิ้วมือ/ขอหนังสือรับรอง เนื่องจากการบริการดังกล่าวต้องมีการตรวจเอกสารและนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น