การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ Home > การเลือกตั้งทางไปรษณีย์

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเขตสมาพันธรัฐสวิส และราชรัฐลิกเตนสไตน์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทยอยจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 

 

          เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ต้องรีบดำเนินการทันที และจัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์คืนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็ว โดยให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ รวบรวมจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปเปิดและนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยต่อไป

*******************************************************

คำแนะนำสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

(ปรับแก้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566)

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง ทั้งในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

    >> กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” หรือ“ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด” ซึ่งอยู่ส่วนท้ายของบัตรเลือกตั้ง


2. เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการ ดังนี้

    2.1 พับบัตรเลือกตั้งตามรอยเส้นประ - - - - -

    2.2 นำบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และ บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ที่พับแล้วส่รวมกันในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) และปิดผนึกให้เรียบร้อย     

    2.3 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตนที่ยังมีอายุการใช้งานของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรอื่นใดของทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัว 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง


3. บรรจุบัตรเลือกตั้งและสำเนาหลักฐานแสดงตนตามข้อ 2. ลงในซองใส่เอกสาร ส.ส. 5/21 พร้อมระบุข้อมูลทั้งด้านหน้าและหลังซองให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมลงนามในช่องที่กำหนด


4. ส่งซองใส่เอกสาร ส.ส. 5/21 ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดรับบัตรเลือกตั้งภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังวันดังกล่าว อาจจัดส่งกลับประเทศไทยไม่ทันการนับบัตรเลือกตั้ง


5. ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ของท่านที่จัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะถูกรวบรวมและจัดส่งไปเปิดและนับคะแนนที่หน่วยนับคะแนนประจำเขตเลือกตั้งในประเทศไทยต่อไปเท่านั้น  (ไม่มีการเปิดซองฯ และนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

 

 

ดูรายละเอียดประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 12 เมษายน 2566

 

 

ผู้ออกเสียงลงคะแนนจะได้รับบัตรเลือกตั้งกี่ใบ?