News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูตฯ พบนักศึกษาไทยในสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้เชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิสจำนวน 23 คน นำโดยนายสุรพัช เอกอินทร์ ประธานสมาคมฯ ประจำปี 2562 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยและระบบการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นถ่ายภาพร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสวิตเซอร์แลนด์

    

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นสมาคมฯ ขึ้น และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไป และย้ำว่า นักศึกษาไทยในต่างแดนทุกคนเปรียบเสมือนทูตไทยที่สามารถช่วยส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาชาวสวิส

เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อแนะนำและรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา

      

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในสวิตเซอร์แลนด์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของนักศึกษาไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ เสนอแนะให้สมาคมพิจารณาจัดกิจกรรมที่จะช่วยสร้างเครือข่ายทั้งทางวิชาการและระหว่างนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมสวิสในนามสมาคมฯ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีผลในวงกว้างและช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีของชาวสวิสเพิ่มมากขึ้น 

ดร. พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ เล่าประสบการณ์การทำงานให้นาซ่า

   

ในช่วงบ่าย สมาคมฯ ได้เชิญ ดร. พีรวรรณ วิวัฒนานนท์ วิศวกรหญิงไทยที่เคยทำงานให้แก่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NASA และปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง System Engineer ให้แก่บริษัท RAUG Space ที่นครซูริก มาเล่าประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศและการทำงานใน NASA โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก

สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิสมีสมาชิกประมาณ 70 คน ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกระจายตามเมืองต่าง ๆ อาทิ นครซูริก เมืองโลซาน เมืองบาเซิล นครเจนีวา และกรุงเบิร์น โดยมีทั้งนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยและรัฐบาลสวิส และนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว

**********************