News & Activities Home > News & Activities


ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดศรีนครินทรวราราม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นขอเชิญพสกนิกรชาวไทยในสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดศรีนครินทรวราราม (ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่)

เวลา

กิจกรรม

๐๙.๓๐ น.     

- ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณอุโบสถวัดศรีนครินทรวราราม

๐๙.๔๕ น.

- ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๐.๑๕ น. 

- ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันในอุโบสถวัดศรีนครินทรวราราม
- นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล) 

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล

๑๑.๐๐ น.

- ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณใต้ถุนอุโบสถวัดศรีนครินทรวราราม

- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

- กรวดน้ำและรับพร

๑๓.๐๐ น.

- เสร็จพิธีสงฆ์

๑๓.๓๐ น.

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น นำจุดเทียนถวายพระพร

  (ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา)

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม    

- ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๑๔.๐๐ น.

- เสร็จพิธี

การแต่งกาย
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
- สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
- สุภาพสตรี : ชุดสุภาพ/ ชุดไทยจิตรลดา / อัมรินทร์ / ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง 

 

***************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒