News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมและให้กำลังใจผู้แทนสมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและสปา สวิตเซอร์แลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมและให้กำลังใจผู้แทนสมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์       

และสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและสปา สวิตเซอร์แลนด์

 

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประธานสมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และประธานสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและสปา สวิตเซอร์แลนด์ โดยได้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีต่อกิจการร้านนวดไทยและสปาไทยของคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งได้รับทราบมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการผ่อนคลาย lockdown เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วย

  

   

 

**********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
15 พฤษภาคม 2563