News & Activities Home > News & Activities


การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ ของผู้เดินทางจากประเทศไทย (ข้อมูล ณ 1 ก.ย. 2564)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

สรุปข้อมูลการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ ของผู้เดินทางจากประเทศไทย


ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 เป็นต้นมา สวิตเซอร์แลนด์ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (high-risk country) สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์จากพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

1. ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์

     1.1 เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดสและถือเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนตามเงื่อนไข

   รายชื่อวัคซีนที่ทางการสวิสรับรอง ได้แก่ (สถานะ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564)

  • Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran)
  • Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna)
  • AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield ™) (โปรดตรวจสอบวัคซีนของท่านว่าเป็น LOT ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่)
  • Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 
  • Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell))
  • Sinovac (CoronaVac)

* ผู้เดินทางโปรดดูเงื่อนไขเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่ https://rb.gy/0mkax4 ในหัวข้อ “How can I prove that I am vaccinated”)

** เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว


       1.2 เป็นผู้ที่มี Freedom of Movement (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rb.gy/0mkax4 ในหัวข้อ “Who has rights of free movement?”)

       1.3  มีความจำเป็นในการเดินทาง อาทิ การเดินทางไปขึ้นศาล การแต่งงาน การเข้าร่วมงานศพ การรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใช้ดุลพินิจประเมินเอกสารระบุเหตุผลความจำเป็นของผู้เดินทาง เป็นรายกรณี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rb.gy/0mkax4  ในหัวข้อ “Situations of special necessity”)

2. สำหรับบุคคลตามข้อที่ 1.2 และ 1.3 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ผ่านการรับรองครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง) หรือ antigen rapid test (อายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง)

3. การเดินทางผ่านสวิตเซอร์แลนด์

   3.1 การเดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงสูง ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังประเทศเชงเก้น:

- ผู้ที่มีบัตรอนุญาตพำนัก หรือวีซ่าประเภท D ที่ออกให้โดยประเทศเชงเก้น สามารถเดินทางผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศเชงเก้นปลายทางได้

- ผู้เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงสูง แต่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองครบถ้วน ตามเงื่อนไขแล้ว สามารถเดินทางผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศเชงเก้นปลายทางได้

- ผู้เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงสูง และได้รับวีซ่าให้อยู่ในประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองครบถ้วนตามเงื่อนไข ไม่สามารถเดินทางผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้

  3.2 การเดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงสูง ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังประเทศนอกเชงเก้น:

- ผู้เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงสูงที่ประสงค์เดินทางไปยังประเทศนอกเขตเชงเก้น สามารถเดินทางผ่านสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการเปลี่ยนเครื่องบิน (Transit) โดยไม่ออกจาก Transit Area ที่ท่าอากาศยานซูริก และท่าอากาศยานเจนีวา เท่านั้น

  • การเดินทางผ่านสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง เป็นประเทศเชงเก้น- สามารถทำได้ตามปกติ
  • การเดินทางจากประเทศเชงเก้น ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังประเทศนอกเชงเก้น:- สามารถทำได้ตามปกติ

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://rb.gy/0mkax4  ในหัวข้อ “Travelling through Switzerland”)

4. ผู้เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ แต่จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ใน Entry Form (ลงทะเบียนได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และมือถือ) โดยผู้ลงทะเบียน จะได้รับ QR Code เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากตรวจพบว่าผู้เดินทางไม่ได้ลงทะเบียน จะถูกลงโทษปรับ 100 ฟรังก์สวิส
 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยได้ที่ อีเมล์ [email protected]    

 

เพื่อข้อมูลในการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด

ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางส่วนบุคคลด้วยตนเอง

ทางระบบออนไลน์ ได้ที่ TravelCheck

(TravelCheck เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เท่านั้น

ผู้เดินทางต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มเติมด้วย)

สถานะ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2564