News & Activities Home > News & Activities


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ฝ่ายงานกงสุล)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ฝ่ายงานกงสุล)