News & Activities Home > News & Activities


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ฝ่ายงานกงสุล)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ฝ่ายงานกงสุล)